Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Ν.1256/1982 (για Πολυθεσία) Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 03 Φεβρουάριος 2017 12:27

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία Υποβολής Υπευθύνων Δηλώσεων  Νόμου 1256/1982 “Για την πολυθεσία,  την πολυαπασχόληση και …την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο Δημόσιο Τομέα …”

Έντυπο: 
Υπεύθυνη Δήλωση για πολυθεσία  και  Έντυπο Δήλωσης Πρόσθετων Αποδοχών 
Το έντυπο και από τον σύνδεσμο www.elsyn.gr (στη διαδρομή Υπηρεσίες / Έντυπο Δήλωσης Πρόσθετων Αποδοχών)

Η νομοθεσία που αναφέρεται στο έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
Νόμος 1256/1982 (ΦΕΚ  65 τ.Α΄ 31-5-1982) Πολυθεσία/Πολυαπασχόληση
ΦΕΚ  602 τ.Β΄ 20-8-1982 Υπουργικές Αποφάσεις
Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρο 104 παρ.2) Ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων
Νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄ 16-12-2015) Μισθολόγιο 2015
άρθρο 21 παρ. 3 Ν. 4354/2015 Αποδοχές συλλογικών οργάνων
άρθρο 28 Ν. 4354/2015 Ανώτατο όριο αποδοχών
άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4354/2015 Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων
άρθρο 16 παρ. 1αα Ν. 4354/2015 Επίδομα θέσης ευθύνης
Νόμος 2703/1999 (ΦΕΚ 72 τ.Α΄ 8-4-1999) Αναπροσαρμογή Συντάξεων

Μετά από επικοινωνία με το Ελεγκτικό Συνέδριο (13η Υπηρεσία Επιτρόπου), σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί, που:

α) κατέχουν και άλλη θέση στο δημόσιο με αμοιβή ή

β) έχουν αμοιβή από πρόσθετη απασχόληση σε δημόσιους φορείς όμως, (π.χ. σε Δημόσια ΙΕΚ, Δήμους κτλ.) με άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου,

υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1256/1982 για πολυθεσία/πολυαπασχόληση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν και μόνο τότε, ο εκπαιδευτικός/υπόχρεος πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Μισθοδοσίας,

για να παραλάβει Βεβαιώσεις με τις μηνιαίες αποδοχές από την κύρια απασχόλησή του, για το Β’ Εξάμηνο του 2016, ώστε να συμπληρώσει το ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.

Το με αριθμό 81953/22-12-2016 έγγραφο του ελεγκτικού συνεδρίου, δηλώνει ότι η συγκέντρωση και η διαβίβαση των υπεύθυνων δηλώσεων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα γίνει μαζικά από την υπηρεσία μας και δεν αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, αν μπορούν οι υπεύθυνες δηλώσεις να αποσταλούν μεμονωμένα.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, ο εκκαθαριστής πρέπει να είναι ενήμερος για το ύψος των πρόσθετων αποδοχών του υπόχρεου, αφού οφείλει να παρακρατήσει από το δικαιούχο τα επιπλέον ποσά, εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση των υπό των διατάξεων των άρθρων που αναφέρονται πιο πάνω.

Η παράλειψη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης για όποιον υποχρεούται να το κάνει και δεν το κάνει, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

  1. Επίσης, όταν οι πρόσθετες αμοιβές που εισπράττονται, ανατρέχουν σε παρελθόντα εξάμηνα, συνιστάται η εκ μέρους των υπόχρεων συμπλήρωση και υποβολή υπευθύνων δηλώσεων για τα αντίστοιχα διαστήματα, σε αντικατάσταση τυχόν προηγούμενων υποβληθεισών όμοιων. Οι πρόσθετες αμοιβές δηλώνονται το μήνα που πραγματοποιούνται,  ΟΧΙ το μήνα που εισπράττονται.
  2. Η Υπεύθυνη Δήλωση για κάθε εξάμηνο, υποβάλλεται μέχρι το  1ο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα, π.χ. για το Β’ εξάμηνο του 2016 υποβάλλεται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2017 κτλ. Επί του παρόντος όμως, οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές ακόμα.
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 03 Φεβρουάριος 2017 12:33