Αναγνώριση μεταπτυχιακού / διδακτορικού

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του ν.4354/2015 κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ..

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλων, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού / διδακτορικού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης απαιτούνται, ανα περίπτωση, η αίτηση και τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ που χορηγούνται  από  εκπαιδευτικά ιδρύματα της ΗΜΕΔΑΠΗΣ:

α) Διδακτορικός Τίτλος ή 

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής στην οποία να φαίνεται ο τίτλος, ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης. 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ:

 α) Πράξη αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α..Π.

 β) Διδακτορικός τίτλος

γ) Φωτοτυπία της μετάφρασης.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της ΗΜΕΔΑΠΗΣ:

α) Μεταπτυχιακός Τίτλος & Αναλυτική βαθμολογία  ή 

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών στην οποία να φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων, ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης.

Η βεβαίωση να υπογράφεται από τον προϊστάμενο της οικείας γραμματείας και από τον Υπεύθυνο Καθηγητή του ΠΜΣ. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ που χορηγούνται  από  εκπαιδευτικά ιδρύματα της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ:

 α) Πράξη αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ..Α.Π.

 β) Μεταπτυχιακός τίτλος

γ) Αναλυτική βαθμολογία με φωτοτυπία της μετάφρασης. 


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ & ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) με χρονική διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

1. Τίτλος σπουδών

2. Αναλυτική βαθμολογία

3. ΦΕΚ της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του ΥΠΠΕΘ  για την υπαγωγή του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι  στις διατάξεις του  άρθρου 46, παρ.2 του ν. 4485/2017 (114  Α΄)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναγνώριση της συνάφειας του παραπάνω τίτλου με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού αφορά μόνο στην βαθμολογική εξέλιξή του και ΔΕΝ επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.