Εκπαιδευτικά θέματα

Εγγραφές/μετεγγραφές – απαλλαγές από μαθήματα – παιδαγωγικά μέτρα – κατ’ ιδίαν διδαχθέντες – απουσίες μαθητών/μαθητριών

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ΦΕΚ 2005/τ.Β’/31-5-2019

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Υ.Α. με θέμα: “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” – ΦΕΚ 4644/τ.Β’/2-9-2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Υ.Α. με θέμα: “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” – ΦΕΚ 4037/τ.Β’/23-6-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Υ.Α. με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» – ΦΕΚ 2531/τ.Β’/29-04-2024

Εγγραφές – μετεγγραφές – κατατακτήριες εξετάσεις κρατούμενων μαθητών/τριών σε Γυμνάσια και ΓΕ.Λ. της χώρας – Φ6.1/135332/Δ2/3-9-2019 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης – Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-2024 – Φ1/1010 /ΓΔ4/05-01-2024 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων – Φ1/2572/Δ2/10-01-2024 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.


Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Βοηθητικές οδηγίες σύνταξης Ω.Π. σχολικών μονάδων

Σχέδιο Ω.Π.


Μαθητικές κοινότητες

Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων – ΦΕΚ 619/τ.Β’/25-9-1986


Παρελάσεις

Παρελάσεις-Επιλογή σημαιοφόρου & παραστατών – ΦΕΚ 246/τ. Β΄/2-3-2000


Αναπλήρωση στελεχών σχολικών μονάδων

Αναπλήρωση Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ – Φ.361.22/7/77068/Ε3/22-6-2022


Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020 (Άρθρο 38) 

ΦΕΚ 4183/τ.Β’/28-09-2020


Σχολικό Συμβούλιο

Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου – ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-2021 (Άρθρο 107) 


Διδακτικό Προσωπικό – Σύλλογος διδασκόντων

ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985 (Άρθρο 11)

Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β’/16-10-2002 (Άρθρα 36-39)


Χρήση – Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων

ΦΕΚ 136/τ.Α’/3-8-2021 (Άρθρο 98)