Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) απαιτείται:

 1. Αίτηση του/της εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια της σχολικής μονάδας τοποθέτησης/οργανικής θέσης μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 2. Βεβαίωση του φορέα όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο/η εκπαιδευτικός, στην οποία θα αναγράφονται: 
  α) το αντικείμενο της απασχόλησης, 
  β) ημερομηνίες έναρξης και λήξης της απασχόλησης 
  γ) πρόγραμμα (ποιες ημέρες και ώρες θα απασχολείται στο έργο ο/η εκπαιδευτικός) και σύνολο ωρών απασχόλησης ανά εβδομάδα
 3. Βεβαίωση κάθε Διευθυντή/ντριας σχολικών μονάδων υπηρέτησης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το ιδιωτικό έργο με αμοιβή που θα παρέχει ο/η εκπαιδευτικός: 
  α) δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου καθώς και το έργο του/της εκπαιδευτικού, 
  β) δεν υπάρχει στη σχολική μονάδα μάθημα το οποίο δεν διδάσκεται και το έχει ανάθεση ο/η εκπαιδευτικός, 
 4. Υπεύθυνη δήλωση του/της εκπαιδευτικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός: 
  α) δεν θα αρνηθεί υπερωρίες κατά το τρέχον σχολικό έτος,
  β) στο ιδιωτικό έργο δεν εμπλέκονται μαθητές/τριες ή/και γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων, στις οποίες ασκεί τα καθήκοντά του/της,
  γ) το σύνολο των πρόσθετων αποδοχών δεν θα είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του/της θέσης (παρ. 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος), και οι πάσης φύσεως αποδοχές δεν υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα (άρθρο 28, του Ν.4354/2015)

Η σχετική άδεια θα ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εκπαιδευτικού (εφόσον ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις), χωρίς τη δυνατότητα αναδρομικότητας. Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως στην Υπηρεσία.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου:

 • οι υπάλληλοι που παρέχουν διδακτικό και ερευνητικό έργο (άρθρο 127 του ν.4957/2022 (τ.Α΄ 141/21.07.2022))
 • τα στελέχη εκπαίδευσης και οι λοιποί εκπαιδευτικοί που παρέχουν υπηρεσίες στο Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 (άρθρο 377 του ν.4957/2022 (τ.Α΄ 141/21.07.2022))

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει εντός δέκα (10) ημερών να ενημερωθεί εγγράφως η υπηρεσία για το έργο που πρόκειται να αναλάβουν. Η παράλειψη εμπρόθεσμης ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.


ΕΝΤΥΠΑ

Αίτηση

Βεβαίωση Διευθυντή

Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα)


ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Oι εκπαιδευτικοί που

 • κατέχουν και άλλη θέση στο δημόσιο με αμοιβή ή
 • έχουν αμοιβή από πρόσθετη απασχόληση στο δημόσιο τομέα ή σε φορείς του δημοσίου (ακόμα και ΝΠΙΔ) που επιχορηγούνται από δημόσια κονδύλια ή προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων/ΕΣΠΑ  (π.χ. ΔΙΕΚ, Δήμοι, κτλ.) με Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού  Έργουυποχρεούνται να υποβάλουν Yπεύθυνες Δηλώσεις Ν.1256/1982 για πολυθεσία/πολυαπασχόληση, στην υπηρεσία μας, καθώς και τα σχετικά παραστατικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου (www. elsyn.gr).

Οδηγίες υποβολής υπευθύνων δηλώσεων Νόμου 1256/1982

Υπεύθυνη δήλωση πολυθεσίας

Στην περίπτωση που έχουν λάβει «Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου» αλλά ο φορέας στον οποίο απασχολούνται παράλληλα με την κύρια απασχόλησή τους ανήκει αμιγώς στον ιδιωτικό τομέα, ΔΕΝ είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας Ν.1256/1982.