ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008


Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για το σχολικό έτος 2023-2024 – 67416/Δ3/15-6-2023 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.


Αναθέσεις μαθημάτων

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. – ΦΕΚ 5140/τ.Β’/18-8-2023

Αναθέσεις μαθημάτων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. – ΦΕΚ 1761/Β/17-5-2018


Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Γυμνασίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. – ΦΕΚ 4037/τ. Β΄/2-9-2021

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 103832/Δ3/26-08-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4037) – ΦΕΚ 4622/τ. Β΄/6-10-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. – ΦΕΚ 3791/τ. Β΄/3-9-2018

Διόρθωση σφάλματος στην 136986/Δ3/20-08-2018 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3791/03-09-2018 – ΦΕΚ 4140/τ. Β΄/20-9-2018

Διόρθωση σφαλμάτων στην 136986/Δ3/20-08-2018 απόφαση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3791/Β΄/03-09-2018 – ΦΕΚ 723/τ. Β΄/4-3-2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. – ΦΕΚ 765/τ. Β΄/19-6-2002


Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΝΕΕΓΥΛ για το σχολικό έτος 2023-2024