ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α΄ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ 3470/τ.Β΄/29-07-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Β΄ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ 4578/τ.Β’/30-8-2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/103460/Δ4/25-08-2022 Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» – ΦΕΚ 4961/τ.Β΄/22-9-2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ 4491/τ.Β΄/19-12-2017


Αναθέσεις μαθημάτων

Αναθέσεις μαθημάτων Α΄ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ 4367/τ.Β΄/22-09-2021

Αναθέσεις μαθημάτων Β΄ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ 4983/τ.Β΄/26-09-2022

Τροποποίηση αναθέσεων μαθημάτων Β΄ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ 418/τ.Β΄/30-01-2023

Αναθέσεις μαθημάτων Γ΄ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ 5510/τ.Β΄/18-09-2023

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ 1664/τ.Β’/15-5-2018

Τροποποίηση ως προς τις αναθέσεις του κλάδου «Χημεία» του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ 5206/τ.Β΄/28-08-2023


Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ και Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2023-2024


Εκπαιδευτικά θέματα

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης
των ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων – ΦΕΚ 6069/τ.Β’/19-10-2023

Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ 6484/τ.Β’/15-11-2023

Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ 6598/τ.Β’/21-11-2023

Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Τομεάρχες ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ  9/τ.Α’/19-1-2024


Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας

Κανονισμός Λειτουργίας – ΦΕΚ 5953/τ.Β’/13-10-2023

Αμοιβή Μαθητευομένων – ΦΕΚ 6597/τ’ Β/21-11-2023

Εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 – 912/Κ5/05.01.2024

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης “Τάξης Μαθητείας”

Επαγγελματική Εκπαίδευση – Μαθητεία (δημοσιεύσεις)

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης