Μουσικά

Λειτουργία Μουσικών Σχολείων – ΦΕΚ 878/τ.Β’/5-3-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α. με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» – ΦΕΚ 5242/τ.Β’/29-8-2023


Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των Α, Β’ και Γ’ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου – ΦΕΚ 3523/τ.Β’/25-8-2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 106689/Δ2/ 18.8.2020 Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου» – ΦΕΚ 5643/τ.Β’/3-12-2021


Αναθέσεις Μαθημάτων

Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων – ΦΕΚ 4202/τ.Β’/25-9-2018