ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΓΕ.Λ.

Πλαίσιο λειτουργίας Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – 95484/Δ2/31-08-2023


Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου ΓΕ.Λ. – ΦΕΚ 5617/τ.Β΄/22-9-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού ΓΕ.Λ. – ΦΕΚ 5616/τ.Β’/22-09-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου, Ημερησίου ΓΕ.Λ. – Φ.Ε.Κ. 3791/τ.Β’/13-08-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94196/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου» – ΦΕΚ 6036/τ.Β’/20-12-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94201/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» – ΦΕΚ 5984/τ.Β’/20-12-2021


Αναθέσεις μαθημάτων

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου – ΦΕΚ 2737/Β΄/04-07-2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» – ΦΕΚ 3215/τ.Β’/03-08-2020

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» – ΦΕΚ 3782/τ.Β΄/13-08-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» – ΦΕΚ 4433/τ. Β’/25-09-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» – ΦΕΚ 4768/τ.Β’/27-07-2023


Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2023-2024