Ε.Κ.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2/6098/13−11−01 (Β΄1588) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.» – ΦΕΚ 1318/Β/1-7-2015

Διευκρινήσεις για την οργάνωση και λειτουργία Ε.Κ. – 99028/Δ4/22-6-2015 έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ

Συμπληρώσεις – προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1318/1-7-2015), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ. – ΦΕΚ 2628/τ.Β’/248-2016

Ειδική χρηματοδότηση των Εργαστηριακών Κέντρων από τις Σχολικές Επιτροπές – ΦΕΚ 310/τ.Β’/2-2-2018

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ24α/141494/Δ4/17 (ΦΕΚ 2994 Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της 96004/Δ4/2015 (ΦΕΚ 1318 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.» – ΦΕΚ 2759/τ.Β’/3-7-2019

Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων – Φ13α/116951/Δ4/18-10-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ